Tanyafejlesztési Pályázat VP6-7.2.1.4-17

Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: twitter
Megosztás itt: linkedin

Tanyafejlesztési Pályázat VP6-7.2.1.4-17

A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései

A felhívás kódszáma: VP6-7.2.1.4-17

I. A rendelkezésre álló forrás:

A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználását célzó 6-os prioritáshoz 3, illetve  az  abból  képzett  6/B  fókuszterületi  célokhoz  kapcsolódik  a  Vidékfejlesztési  Programban rögzített módon.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 8,23 milliárd Ft, célterületenként az alábbi bontásban: 1. célterület: 2 milliárd forint; 2. célterület: 6,23 milliárd forint; Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában biztosítja.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma:

– 1. célterület esetében: 330-400 db;

– 2. célterület esetében: 130-200 db.

II. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

Újonnan létrehozott mezőgazdasági vállalkozás támogatása: Az üzleti tervben vállalt, azzal szorosan összefüggő és ahhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítése.

III. Önállóan támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: Mindkét célterület esetében

(legalább egy tevékenység kötelezően választható):

a) háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése:

 •  villamosenergia-ellátást   biztosító   fejlesztés,   beleértve   a   megújuló   energiával   történő fejlesztést.

b) háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése:

 • kútfúrás;
 • vízbeszerző,  vízkezelő,  víztározó,  vízelosztó,  víztisztító  létesítmények  és  felépítményei, mely nem haladja meg a napi 50 személy vízellátását;
 • háztartási törpe-vízmű.

c) háztartási léptékű szennyvízkezelést,

 • tisztítást szolgáló rendszer kiépítése:
 • egyedi szennyvízkezelő berendezéssel.

IV. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogathatóak:

2. célterület esetében:

 • generátor beszerzése

Mindkét célterület:

a) pontja esetében:

 • Már meglévő vezetékhálózat rekonstrukciója;

b) pontja esetében:

 • Épületen belüli vízvezeték rendszer felújítása, kiépítése;

c) pontja esetében

 • A   projekt   megvalósításával   közvetlenül   érintett,   a   beruházás   során   sérült közúthálózati sáv, járda, kapubejáró, parkoló felület eredetivel funkcionálisan megegyező (szélesség, teherbírás, stb.) helyreállítása, szakmai indokoltság alapján;
 • Próbaüzem;
 • Az     üzemeltetéssel     kapcsolatos     szemléletformálás,     üzemelő     berendezések bemutatóján részvétel, amennyiben releváns;

Az a), b) és c) pont esetében egyaránt:

 • Projektmenedzsment;
 • A támogatásból létrehozandó létesítmények kiépítéséhez és megközelítéséhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt beruházások megvalósítása;
 • Előkészítési  tevékenységek  (pl.  kötelezően  előírt  előzetes  tanulmányok,  engedélyezési-,
 • Műszaki-, tender és kiviteli tervek készítése, illetékek, hatósági díjak);
 • Monitoring rendszer kiépítése (amennyiben jogszabályi előírás alapján kötelező);
 •  A fejlesztéshez elengedhetetlenül szükséges berendezések elhelyezésére szolgáló helyiség kialakítása már meglévő épület bővítése, átalakítása által.

V. Nem támogatható tevékenységek

A  felhívás  keretében  a  3.1.1.-3.1.2.  pontokban  meghatározott  tevékenységeken  túlmenően  más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre:

 • Fenntartási, karbantartási tevékenységek;
 • Jármű beszerzés;
 • A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz lerakó kialakítása, bővítése,     lezárása, rekultiválása;
 • Zárt szennyvíztároló, oldómedence kialakítása;
 •  Csapadékvíz-elvezető rendszer építése, bővítése, rekonstrukciója.

VI. Támogatást igénylők köre:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

Támogatási kérelmet az a szervezet/személy nyújthat be, amely rendelkezik az 2007. évi XVII. törvény

28.§-a szerint ügyfél-azonosítóval, azaz a törvény 9/B.§ c) pontja szerinti kérelemre az MVH-nál vezetett ügyfél-nyilvántartásba vett ügyfél.

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1 mellékletében nem szereplő tanyás településeken élők, gazdálkodók:

 • 1. célterület esetében: Azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, aki:
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január 1-től életvitelszerűen tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell igazolni, mely a kérelemhez csatolandó),
 • b. a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint a saját, vagy közeli hozzátartozója tulajdonában van.
 • 2. célterület esetében: A 2011. évi CLXX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.) 3. § (2) bekezdése szerinti települési önkormányzatok, amelyek a fejlesztés helye szerinti tanyás térségen belül helyezkednek el.

VII. Támogatásban nem részesíthetők köre

Az ÁÚF „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás a támogatást igénylő részére:

 • amennyiben tanyás térségeken kívül helyezkedik el a fejlesztés helyéül szolgáló település,
 • amennyiben a tanyás települések belterületén helyezkedik el a fejlesztendő ingatlan,
 • amennyiben olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a jelen felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban.

Nem nyújtható általános csekély összegű támogatás:

 • a halászati és akvakultúra ágazatban tevékenységet végző vállalkozásoknak;
 • a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak;
 • a mezőgazdasági  termékek  feldolgozásával  és  forgalmazásával  foglalkozó vállalkozásoknak, a következő esetekben:
 • amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;
 • amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás;
 • a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;
 • ha az import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé.

Nem nyújtható mezőgazdasági csekély összegű támogatás:

 • ha a támogatás összege a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;
 • a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;
 • ha az import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé.

VIII. A projekt területi korlátozása:

Jelen felhívásra tanyák korszerűsítésére támogatási kérelem az alábbi területi korláttal nyújtható be:

Az alábbi tanyás térségek külterületein fekvő tanyák, vagyis állandó lakás célú ingatlanok:

 • Bács-Kiskun  megye
 • Békés  megye
 • Csongrád  megye
 • Hajdú-Bihar  megye
 • Jász-Nagykun-Szolnok megye
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg  megye  összes  települése
 • továbbá  Pest  megye  Ceglédi,  Dabasi, Monori (kivéve Gyömrő), Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei járásának települései;

A Vidékfejlesztési Program lehatárolása értelmében nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások. Az érintett településeket a Budapesti  Agglomeráció  Területrendezési  Tervéről  szóló  2005.  évi  LXIV.  törvény  1/1.  számú melléklete tartalmazza.

X. A támogatás mértéke, összege:

A támogatás mértéke, összege Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke a fejlesztés  helye  szerinti  településre  vonatkozóan  a  kedvezményezett  járások  besorolásáról  szóló 290/2014.  (XI.  26.)  Korm.  rendelet  járási  kategóriáinak  megfelelő  besorolás  alapján  az  alábbiak szerint kerül megállapításra:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

 • 1. célterület esetében maximum 6,2 millió forint;
 • 2. célterület esetében maximum 50 millió forint.

A támogatás maximális mértéke a fejlesztés helye szerinti településre vonatkozóan az alábbiak szerint alakul:

A jóváhagyható támogatási összeg alsó határa mindkét célterület esetében 200 000 forint, felső határa a 2. célterület esetében tanyánként 8 millió forint.

KÉRJEN INGYENES PÁLYÁZATI KONZULTÁCIÓT! KOLLÉGÁINK VISSZAHÍVJÁK ÖNT!

Hozzászólások