VINOP-1.2.1-21

Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: twitter
Megosztás itt: linkedin

VINOP-1.2.1-21

Felhívás célja:

A vállalkozások fejlesztése a technológiai háttér megteremtésében és a digitális eszközök, online alkalmazások vagy ipar 4.0 megoldások bevezetésében. Cél, hogy a támogatás révén modern technológiák beszerzésére, a korszerű infrastrukturális feltételek megteremtésére és digitalizált üzleti és termelési folyamatok kialakítására kerüljön sor, aminek révén a fejlesztést megvalósító vállalkozások körében javul az erőforrás-hatékonyság és/vagy az előállított termékek/szolgáltatások minősége, ez pedig magasabb termelékenységi szinthez vezet. E mellett a menedzsment ismeretek, továbbá a szervezeti kultúra fejlesztése, ennek érdekében a felhívás támogatja a vállalkozások élethelyzetéhez igazodó szakértői szolgáltatások és képzések igénybevételét.

Rendelkezésre álló forrás:

200 milliárd Ft, támogatott pályázatok várható száma 1.000 – 3.000 db.

Támogatást igénylők köre:

 • Mikro-, kis- és középvállalkozások:
  • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel
  • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő
  • Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei
 • Gazdasági formakód szerint:
  • 113 Korlátolt felelősségű társaság
  • 114 Részvénytársaság
  • 116 Közkereseti társaság
  • 117 Betéti társaság
  • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
  • 228 Egyéni cég
  • 231 Egyéni vállalkozó

Támogatható tevékenységek:

Kötelező tevékenységek:

 • Új eszközök, gépek beszerzése, Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését.
  Választható tevékenységek:
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (max. a beruházási összeg 50%-a erejéig)
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás, új építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés támogatható (max. a beruházási összeg 70%-a erejéig)
 • Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele, (legfeljebb 10 millió Ft értékben)
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett szolgáltatástípusok (legfeljebb 50 millió Ft értékben)
  • Műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés,
  • Márka és arculatépítés,
  • Stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás,
  • Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés.
 • Projekt előkészítés: ingatlan beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele (max. a beruházási összeg 5%-a erejéig)
 • Képzés: a vállalkozás fejlődéséhez és a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzések. (IFKA által delegált szolgáltatóktól) (legfeljebb 20 millió Ft értékben)

Nem támogathatóak Budapest területén végrehajtott beruházások!

Kötelező vállalások:

Nincs.

Projekt végrehajtására rendelkezésre álló idő:

A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.

A projekt fizikai befejezésére 24 hónap áll rendelkezésre!

Fenntartási kötelezettség:

A projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig: a projekt keretében létrehozott termékeket, szolgáltatásokat, továbbá a projektre vonatkozóan tett kötelező vállalásokat a fenntartási időszak végéig fenn kell tartani.

Megvalósítási helyszín:

Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtási dátumát legalább 60 nappal megelőzően kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására.

Kérelem benyújtása:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása szakaszosan történik, minden szakasznak külön keretösszege van! (Így nem kell az érkezési sorrendre figyelni!):

szakasz: 2021. március 1-16-ig: keretösszeg: 70 milliárd Ft
szakasz: 2021. június 15-30-ig: keretösszeg: 50 milliárd Ft
szakasz: 2021. szeptember 30 – október 15-ig: keretösszeg: 40 milliárd Ft
szakasz: 2022. február 1-15-ig: keretösszeg: 40 milliárd Ft
Az egyes értékelési határnapokig benyújtásra került projektek együttesen kerülnek elbírálásra!

Támogatás mértéke és összege:

FIGYELEM: A támogatás visszatérítendő támogatásnak minősül, csak adott feltételek teljesülése mellett alakítható át vissza nem térítendő támogatássá! (Feltételekről bővebben tájékoztatást nyújtunk igény szerint a honlapunkon is: https://palyazateu.hu)

Beruházás összege: (Nem haladhatja meg a 2019 évi beszámolóban szereplő árbevétel összegét!)

Támogatás összege:

Minimum 10.000.000 Ft

Maximum 629.300.000 Ft

Feltétel még, hogy a projekt elszámolható költsége (tehát nem a támogatás!) maximális összege nem haladhatja meg az igénylő vállalkozás utolsó lezárt teljes üzleti évének átlagos statisztikai állományi létszámának (munkavállalók száma) az alábbiak szerint számolt értékét:

1-9 főig: 11.000.000 Ft / alkalmazott (max.: 99 millió Ft)
10-49 főig: 5.000.000 Ft / alkalmazott (max. 200 millió Ft + 99 millió Ft (első 9 fő után)= max. 299 millió Ft)
50-249 fő esetén: 3.000.000 Ft / alkalmazott (600 millió Ft + 299 millió Ft (első 49 fő után)= max. 899 millió Ft)

Támogatás mértéke:

FIGYELEM: A támogatás visszatérítendő támogatásnak minősül, csak adott feltételek teljesülése mellett alakítható át vissza nem térítendő támogatássá! (Feltételekről bővebben tájékoztatást nyújtunk igény szerint a honlapunkon is: https://palyazateu.hu/)

Előleg:

Az előleg igénylése kötelező a Támogató Okirat hatályba lépését követő 90 napon belül!

Támogatott projekt esetében a kötelező előleg mértéke a megítélt támogatás 100%-a, de legfeljebb 629,3 millió Ft.

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások


Fontosabb feltételek:

Szoftver beszerzés esetén a 3. sz. mellékletben szereplő TESZOR számok szerinti szoftverek számolhatók el,
a projekt helyszínének alkalmasnak kell lennie a támogatás tárgya szerinti tevékenység(ek) végzésére,
A projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett,
Projekt időtartama megkezdésétől számított 24 hónapig tarthat. (Megkezdés: a támogatási kérelem benyújtása után az 1. létrejött szerződéssel, vagy TSZ (Támogatási Szerződés) hatálybalépésekor),
támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését, a bejegyzés a kérelem benyújtása előtt 60 nappal meg kell legyen.

Hozzászólások